علی صفات حق علی برکات حق

حاج محمود کریمی . مولودی . ولادت حضرت محمد (ص)

مولودی میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) حاج محمود کریمی هیئت رایه العباس 1398 علی صفات حق علی برکات حق

علی صفات حق علی برکات حق
علی صراط حق علی ملکات حق
علی حیات حق علی نفحات حق
علی برات حق علی نعمات حق
علی ندای حق علی رونمای حق
علی صدای حق علی سراپای حق
علی ردای حق علی آیه های حق
علی فدای حق علی آشنای حق