شب سوم محرم ۹۹ مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان

هیئت ثارالله زنجان . ۰۱ شهریور ۱۳۹۹