هرشب میخونم با شور و نوا کربلا میخوام ابوالفضل

حسین طاهری . زمینه . محرم

مداحی لری حسین طاهری هرشب میخونم با شور و نوا کربلا میخوام ابوالفضل
هر شب میخونم با شور ونوا کربلا میخوام ابوالفضل
ذکر سجود نمازم شده کربلا میخوام ابوالفضل
جدایی هم حدی داره آقا کربلا میخوام ابوالفضل
هر شب میخونم با شور ونوا کربلا میخوام ابوالفضل
ابوالفضل کربلاییم کن ابوالفضل نینواییم کن
نفس نفسم ذکر کربلاست کربلا میخوام ابوالفضل
عشقِ من فقط گنبد طلاست کربلا میخوام ابوالفضل
قسمتم بکنتا بیام حرم کربلا میخوام ابوالفضل
جون و زندگیم نذرروضه هات کربلا میخوام ابوالفضل

ابوالفضل کربلاییم کن ابوالفضل کربلاییم کن