سردم نکنی تردم نکنی

سید مهدی حسینی . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت عشاق الحسین (ع)

مداحی سردم نکنی تردم نکنی ، من اصلا اومدم برات مریض بشم سید مهدی حسینی

لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم
بده که پیش تو موی سرم سپید نشه
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
من اصن اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیز بشم
سردم نکنی طردم نکنی
عزیزم حسین عزیزم حسین
یه عالمه گریه روضه بدهکارم
تا خوب نشه زخمام دست برنمیدارم
بذار حالا حالا نوکر شما باشم
لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم
بده که پیش تو موی سرم سپید نشه
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
من اصلا اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیز بشم
سردم نکنی
طردم نکنی
عزیزم حسین
عزیزم عزیزم
عزیزم حسین