سپردمت به غبار و به خار های مغیلان

نریمان پناهی . شور . عاشورای حسینی

مداحی حاج نریمان پناهی روز عاشورا محرم ۱۳۹۹ هیئت رزمندگان مکتب الحسین (ع)

سپردمت به خدا و به ریگ های بیابان
سپردمت به غبار و به خار های مغیلان
سپردمت به وحوش و به شیر های درنده
به مردمان دهاتی به آهوان پریشان
به گوش خاک سپردم بنشیند روی جسمت
بعد از این که بماند تن شریف تو عریان

به باد گفتم اگر شد مرتبت بنماید
که پاره پاره نبیند تن تو مادر گریان
سپردمت به هرآنچه که هست ولی تو برادر
سپردی ام به که رفتی به دلقکان و ...
سپردی ام به که رفتی به شامیان حرامی
به مردمان یهود و به ناکسان ...