خدا کند که شب اربعین حرم باشم

حاج منصور ارضی . اربعین حسینی

شهریور ۱۳۹۹
به اشک چله نشینم که محترم باشم- خدا کند که شب اربعین حرم باشم - حاج منصور ارضی
بیت شعری که حاج منصور در پایان مراسم خواندند:

به اشک چله نشینم که محترم باشم
خدا کند که شب اربعین حرم باشم