حیف از این سرو رعنا

سید مجید بنی فاطمه . زمینه . شب هشتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ریحانة الحسین
مداحی زمینه شب هشتم محرم ۹۹ سید مجید بنی فاطمه هیئت ریحانه الحسین (ع)
حیف از این سرو رعنا حیف از این قد و بالا
جون میده رو دست بابا قطعه قطعه اربااربا
محاسنم از خونش رنگینه عمه جون دادنشو میبینه
قاتل بی حیاش اومد به حال من بخنده عمه اومده با معجرش زخماشو ببنده