یا مولا حسن

سید رضا نریمانی . محرم

مداحی «یا مولا حسن» سید رضا نریمانی هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان شب پنجم محرم ۹۹ روضه امام حسن (ع)
به نبی ثمری به علی پسری تو به پیکر فاطمه بال و پری
تو به شام سیاه دلم سحری تو فقط به اشاره دلم ببری
نرسدی احدی به نجابت تو به فصاحت لهجه و صولت تو
به متانت و هیبت و شوکت تو به قداصت و عزت و غیرت تو
یا مولا حسن یا مولا حسن یا مولا حسن یا مولا حسن
تو خدای کرم شه محترمی تو غریب مدینه و بی حرمی
تو امام منی تو سرورمی تو حساب و کتاب و تو محشرمی

فهرست پخش های مرتبط