ساکنم زیر پرچم تو

سید مهدی حسینی . زمینه . محرم

مداحی اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین سید مهدی حسینی
اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین
ساکنم زیرپرچم تو
میزنم سینه با غم تو
محرمم تو محرم تو یاحسین