چادرت را بتكان روزی ما را بفرست

محمد حسین پویانفر . نواهنگ . فاطمیه

مداحی استدیویی چادرت را بتكان روزی ما را بفرست محمد حسين پويانفر فاطميه اول متن شعر نوحه چادرت را بتكان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست

چادرت را بتكان روزی ما را بفرست
ای که روزی دو عالم همه از چادر توست
ای مادر ای مادر ای مادر
من از خاک پای تو سر برندارم
مگر لحظه ای که دگر سر ندارم
مگیر از سرم سایه چادرت را
پناهی از این خیمه بهتر ندارم