مرا که بی قرار می کند حسن

واحد حنیف طاهری شب پنجم محرم 94 هیأت رایة العباس

مرا که بی قرار می کند حسن
به جرعه ای خمار می کند حسن
مرا که مست، می، برای غیر مست
شراب را شرار می کند حسن
دل مرا حسین می برد ولی
شکار را شکار می کند حسن
ضریح سینه را اگر طلا، حسین
ولی پراز عیار می کند حسن

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها