آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه

مهدی رسولی . واحد .

واحد آذربایجان سلام اولسون بامداحی حاج مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان

آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه
سلام اولسون سنون ئولکنده آزاده شهیدانه
سلام اولسون باکو و نارداران و لنکرانه
قورخولی جبهه لرده سن دور استقامت ایله
قامتین ایمه ظالمه داغ کیمی همت ایله
بیزلره ئورگدیب حسین قیام خون یخیلماز
یخیلماران نبردیده دایان قیامت ایله