آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه

00:00
00:00

واحد آذربایجان سلام اولسون بامداحی حاج مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان

آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه
سلام اولسون سنون ئولکنده آزاده شهیدانه
سلام اولسون باکو و نارداران و لنکرانه
قورخولی جبهه لرده سن دور استقامت ایله
قامتین ایمه ظالمه داغ کیمی همت ایله
بیزلره ئورگدیب حسین قیام خون یخیلماز
یخیلماران نبردیده دایان قیامت ایله

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها