من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم

محمد حسین پویانفر . نواهنگ . مناجات با امام حسین (ع)

اسفند ۱۳۹۹ . هیئت ریحانة النبی

مداحی محمد حسین پویانفر مناجات با امام حسین (ع) اسفند ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم

من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم
تو میروی به سلامت سلام ما برسانی