به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم

سید مهدی حسینی . زمینه . شب هشتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت عشاق الحسین (ع)
مداحی سید مهدی حسینی شب هشتم محرم ۹۹ هیئت عشاق الحسین (ع)
حسین جان خداحافظی با زینبت زیر نیزه تو بودی و گودال و تنت زیر نیزه
حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم شبی که میرفتم واست کاسه آب گذاشتم
صدا میزدم مادرم رو یا مظلوم نشون میدادم رو یا مظلوم نشون میدادم حنجرت رو یا مظلوم
به دامن بگیره سرت رو یا مظلوم حسین جان حسین جان حسین جان