روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم

محمد حسین پویانفر . نواهنگ . مناجات با امام حسین (ع)

نماهنگ دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم محمد حسین پویانفر با تنظیم استودیویی پخش از هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم

روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم
دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم