ما بین مقاتل با گریه میگردم

. شور . هیئت انصار الحجه
ما بین مقاتل با گریه میگردم هرچی که نوشته من باور نکردم ایشالله دروغه که آبت ندادند ایشالله دروغه خاکت نکردند
ایشالله دروغه که حتی کفن هم بر تن چاک چاکت نکردند فرقه بسیوف وای وای فرقه برماح آه آه
فرقه بلعصا پیر مردا زدنت بی گناه آه آه زدنت بی پناه آه آه آه گوشه قتلگاه آه آه آه ویلی ویلی نور عینی
کار از کار گذشت زینب از میون انظار گذشت ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها